Świadczenie w ramach programu „Dobry Start” dla pieczy zastępczej

Świadczenie DOBRY START przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.


W jakiej wysokości przysługuje świadczenie?
Wsparcie wynosi 300 zł jednorazowo, niezależnie od posiadanego dochodu.

Dla kogo wsparcie?
Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

 1. Nie ukończył:
  • 20 lat
  • 24 lat – jeśli ma orzeczenie o:
  a) umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
  b) potrzebie kształcenia specjalnego
  c) potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Świadczenie DOBRY START przysługuje także w przypadku:
• ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
• ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
o niepełnosprawności.

 1. Uczy się w placówce, takiej jak:
  • szkoła podstawowa,
  • szkoła ponadpodstawowa (w tym szkoła policealna i szkoła dla dorosłych),
  • klasa dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzona w szkole ponadpodstawowej,
  • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
  • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
  • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
  • specjalny ośrodek wychowawczy,
  • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Program DOBRY START nie obejmuje:
• dziecka w przedszkolu – w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
• studentów.

Jak otrzymać świadczenie „DOBRY START”?
Zamieszkujące na terenie powiatu grudziądzkiego rodziny zastępcze, osoby uczące się, będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także dyrektorzy funkcjonujących na terenie powiatu grudziądzkiego placówek opiekuńczo-wychowawczych, mogą ubiegać się o świadczenie w ramach Programu DOBRY START wypełniając wniosek, według wzoru zamieszonego poniżej (załączniki).

Gdzie złożyć wniosek?
Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START należy złożyć
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (ul. Małomłyńska 1).
Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w skrzynce podawczej, znajdującej się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przy Biurze Obsługi Interesantów (ze względu na nadal trwającą sytuację epidemiczną, dokumenty w dalszym ciągu podlegają 24 godzinnej kwarantannie).

Kiedy złożyć wniosek?
Wnioski można składać drogą tradycyjną (papierową) już od 1 sierpnia bieżącego roku.

Ważne! Termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START upływa 30 listopada br.

Uwagi.
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia DOBRY START na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej organ właściwy odbierając wniosek od wnioskodawcy informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia.
Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia DOBRY START nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Świadczenie DOBRY START jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *