Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 9/20/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące konkursu zawarte są w uchwale Nr 9/20/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Informacja dotycząca 27 kwietnia i 2 maja 2019 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z dnia 10 kwietnia br. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, informujemy, iż w czwartek, 2 maja br., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu będzie nieczynne.

Dodatkowym dniem pracy będzie sobota, 27 kwietnia br. W tym dniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu będzie otwarte w godzinach 7.30 – 15.30.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

II spotkanie edukacyjne

W czwartek, 11 kwietnia br., w StarostwiePowiatowym w Grudziądzu odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem spotkania było zaznajomienie zainteresowanych osób z wymogami oraz zasadami pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także rozpowszechnienie informacji dotyczących sytuacji dziecka w pieczy zastępczej.

Spotkanie pod hasłem „Komunikacja – porozumienie między dzieckiem a rodzicem” poprowadziła Aleksandra Gawinecka, psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Omówione zostały m.in. rodzaje i style komunikacji oraz sposoby rozpoznawania i nazywania uczuć i emocji. Prowadząca udzieliła wielu cennych wskazówek dotyczących dobrej komunikacji z dzieckiem oraz obaliła najpopularniejsze mity na temat rodzin zastępczych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów na czele ze Starostą Grudziądzkim Adamem Olejnikiem, pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu grudziądzkiego, a także rodziny zastępcze i kandydaci na rodziców zastępczych z naszego powiatu.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Informacja o podziale środków PFRON na 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. na posiedzeniu sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego podjęto uchwałę określającą rodzaje zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2019 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego Nr V/12/2019 na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (realizowane przez PUP w Grudziądzu) przekazano 25 000,00 zł na wydatki  na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (realizowane przez PCPR w Grudziądzu) przekazano 1 508 349,00 zł, w tym na:

 1. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 1 227 924,00 zł;          
 2. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 70 000,00 zł;
 3. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 135 425,00 zł;                       
 4. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                          i technicznych 70 000,00 zł;
 5. zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym 5 000,00 zł.

Projekt uchwały przed skierowaniem na posiedzenie Rady Powiatu został  pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Grudziądzkim.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Marcowe spotkanie grupy wsparcia

W dniu 23 marca br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu grudziądzkiego.

Spotkanie prowadzone było przez specjalistę, a jego głównym celem było zapewnienie rodzinom zastępczym możliwości podniesienia swoich kompetencji wychowawczych oraz zapewnienie pomocy i wsparcia.

Tematem spotkania były sytuacje trudne i konfliktowe w rodzinie. Konflikt jest zjawiskiem nieuniknionym, mającym neutralne bądź pozytywne zabarwienie, dotyczącym konkretnego problemu, a nie osoby. Jest następstwem różnic, nie zaś ich przyczyną. To często niezaspokojone potrzeby członków rodziny, brak umiejętności rozmowy nasilają wiele sytuacji o tym podłożu.

Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i rozwiązywania konfliktów. Dyskusja dotyczyła także dialogu motywującego jako alternatywy dla modelu nagród i kar. Sytuacje konfliktowe nie należą do przyjemnych, jednak mogą się stać bodźcem do konstruktywnych zmian, dając nowe spojrzenie na problem i wskazując inne drogi rozwiązania.

W trakcie trwania spotkania, dla małoletnich dzieci zapewnione były zajęcia animacyjne.

W spotkaniu udział wzięło 15 rodziców zastępczych.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4+”

Program „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.

Oznacza to, że dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, mają prawo do otrzymania świadczenia. O świadczenie można ubiegać się już od 1 marca 2019 r.

Świadczenie może być przyznane:

 • Matce, która:
 • urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci,
 • osiągnęła wiek wynoszący co najmniej 60 lat,
 • nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania (może posiadać emeryturę/rentę w kwocie niższej od najniższej emerytury, tj. 1100 zł brutto).
 • Ojcu, który:
 • wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę,
 • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 65 lat,
 • nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania (może posiadać emeryturę/rentę w kwocie niższej od najniższej emerytury, tj. 1100 zł brutto).

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznaje:

 • Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jeżeli wnioskodawca posiada okresy ubezpieczenia społecznego rolników i nie pobiera emerytury lub renty wyłącznie z ZUS.

Szczegółowe informacje, warunki, kryteria i druki dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl

Infolinia: 22 560 16 00 (czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00)

oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem https://www.gov.pl/web/rodzina/mama-4-plus-rodzicielskie-swiadczenie-uzupelniajace

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 30 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Projekt dla osób bezrobotnych

Centrum Edukacyjne Żelazna realizuje projekt dla osób bezrobotnych „NIE dla zwolnienia – TAK dla zatrudnienia”, przeznaczony dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw potrzebom osób zagrożonych zwolnieniem bądź przebywających na bezrobociu przez ostatnie pół roku. Specjaliści mogą pomóc np. w zmianie zawodu lub w podniesieniu kwalifikacji.

Szczegóły w załączonej ulotce:

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

„Aktywny Samorząd” – Moduł II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Powiatu Grudziądzkiego mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” –Moduł II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019.

W ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej, lub kolegium, lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi, mogą ubiegać się o dofinansowanie do:

– kosztów kształcenia, opłaty za naukę (czesne) oraz opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Termin naboru wniosków w ramach Modułu II:

 • semestr letni – od 01.03.2019 r. do 30.03.2019 r.
 • semestr zimowy – od 01.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój 112.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje na temat programu dostępne w siedzibie PCPR, ul. Małomłyńska 1, pokój 112 oraz na stronie http://pcprgrudziadz.rbip.mojregion.info/?p=548

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Praca dla osób w wieku 15-24 lat

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Grudziądzu zaprasza osoby w wieku 15-24 lat, które chciałyby podjąć pracę krótkoterminową bądź poszukują pracy na etat.

Siedziba PPP mieści się w przy ul. Parkowej 18.

Szczegóły w załączniku:

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz