Likwidacja barier

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych może być dofinansowana ze środków PFRON, jeżeli jest dokonywana w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności.

Przez bariery funkcjonalne rozumie się:

  • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;
  • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
  • bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaj niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przyznanie dofinansowania następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca posiada zaległości wobec PFRON lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.

UWAGA!!!
W związku ze znacznym niedoborem środków PFRON, kierując się zasadami racjonalnego gospodarowania środkami PFRON, maksymalna wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych udzielanego osobom niepełnosprawnym wynosić będzie do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Druki do pobrania:

  1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
  2. Klauzula informacyjna
  3. Zaświadczenie lekarskie