„Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Grudziądzu informuje o możliwości ubiegania się w 2022 r. o dofinansowanie ze środków PFRON do realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Maksymalne dofinansowanie do projektu w poszczególnych obszarach może wynieść:

1.obszar B – likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu; nie więcej niż 150.000,00 zł (35% w przypadku urzędów administracji samorządu powiatowego i gminnego);

 • adresaci pomocy: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2.obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

 • 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • adresaci pomocy: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3.obszar D – likwidacja barier transportowych;

 • 70 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej lecz nie więcej niż:
  a)120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  b)100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  c)300.000,00 zł dla autobusów;
 • adresaci pomocy:
  a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zgodnie z definicją w programie) prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
  c) gminy, które dowożą osoby niepełnosprawne do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

4.obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

 • do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000,00 zł na każde nowo utworzone miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej lub;
 • do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej (remont, rozbudowa obiektu, prace adaptacyjne oraz zakup niezbędnego wyposażenia).

Treść Programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2022 r. uczestników Programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Projekt z zakresu obszaru B, C, D, F wraz z wymaganymi w Programie załącznikami należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz w nieprzekraczalnym terminie do 15. 02. 2022 r. Jako wzór do sporządzenia projektu można wykorzystać „Wniosek Projektodawcy” (do pobrania na stronie www.pcprgrudziadz.rbip.mojregion.info).
Wymagane załączniki do wniosku określone zostały w Rozdziale I „Zasady ogólne” Załącznika nr 1 do procedur (Zasady dotyczące wyboru dofinansowania …) oraz w rozdziałach od II do V „Zasady szczegółowe” Załącznika nr 1 do procedur – w zależności od wnioskowanego obszaru dofinansowania – załącznik i procedury dostępne na stronie www.pfron.org.pl.
Dodatkowo prosimy o załączenie do składanych dokumentów pliku uzupełnionego „Wniosku Projektodawcy” w formie elektronicznej edytowalnej (Word, Excel) na nośniku CD lub mailowo na adres: sekretariat@pcprgrudziadz.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

500+ na nowych zasadach od czerwca

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981), informujemy, iż dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej będą wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu tylko do 31 maja 2022 r. Z dniem 1 czerwca 2022 r. z mocy prawa decyzje, na podstawie których przyznano prawo do dodatku wychowawczego, tracą moc. Od 1 czerwca 2022 r. na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – tak samo jak na dzieci biologiczne – będzie przysługiwało świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Organem, który będzie ustalał prawo do ww. świadczenia, będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Okres świadczeniowy trwać będzie od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Jeśli dziecko kończy 18. rok życia w trakcie okresu świadczeniowego, ZUS przyzna świadczenie do dnia osiągnięcia pełnoletności.

Wnioski – wyłącznie elektronicznie – można składać od 1 lutego br. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Rodzice zastępczy składają wniosek SW-O, a dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – wniosek SW-D.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzające umieszczenia dziecka w pieczy (o wydanie zaświadczenia należy zwrócić się do nas pisemnie bądź elektronicznie).

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa, etc.),
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na dziecko o podobnym charakterze
  do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie ZUS: www.zus.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Moja rodzina zastępcza – mój dom”

Do dnia 31 maja 2021 r. w ramach konkursu na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze 
pn. „Moja rodzina zastępcza – mój dom”, nad którym patronat honorowy objął Starosta Grudziądzki, wpłynęło łącznie 13 prac plastycznych nadesłanych przez rodziny zastępcze z terenu powiatu grudziądzkiego:

 – w  I grupie – dzieci do lat 7 – wpłynęły 4 prace konkursowe;

 – w II grupie – dzieci w wieku od 8 do 13 lat – wpłynęło 9 prac konkursowych;

– w III grupie – dzieci od 14 do 18 lat – nie wpłynęła żadna praca konkursowa.

Komisja  konkursowa  w dniu 1 czerwca 2021 r. przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

w  I grupie – dzieci do lat 7 

Nagroda główna – Dominik K.

Wyróżnienie – Maja L.

– w II grupie – dzieci w wieku od 8 do 13 lat –

Nagroda główna – Anna B., Maja Z.

Wyróżnienie  Aleksandra L.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Każdy uczestnik otrzyma dyplom i drobny upominek, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane w siedzibie PCPR, a także posłużą do wykonania materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Można składać wniosku w ramach programu „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Powiatu Grudziądzkiego mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” –Moduł I i II.
W zakresie Modułu I – pomoc w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego;
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych;
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku;
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, Dokument nadzorowany do dnia wydruku;
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności;
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania;
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.
Termin naboru wniosków – od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.
W zakresie Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uczące się w szkole wyższej, lub szkole policealnej, lub kolegium, lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi mogą ubiegać się o dofinansowanie do:

 • kosztów kształcenia, opłaty za naukę (czesne) oraz opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
  Termin naboru wniosków w ramach Modułu II:
  semestr letni – od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (półrocze/semestr wiosenno – letni roku szkolnego/akademickiego 2020/2021),
  semestr zimowy – od 01.09.2021 r. do 10.10.2021 r. ( półrocze/semestr jesienno – zimowy roku szkolnego/akademickiego 2021 /2022).
  Wnioski można składać poprzez internetowy system SOW oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz. Druki wniosków oraz szczegółowe informacje na temat programu dostępne w siedzibie PCPR ul. Małomłyńska 1 oraz na stronie www.pcprgrudziadz.pl.
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

„Programu wyrównywania różnic między regionami III”

                        Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Grudziądzu informuje o możliwości ubiegania się w 2021 r. o dofinansowanie ze środków PFRON do realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Maksymalne dofinansowanie do projektu w poszczególnych obszarach może wynieść:

 1. obszar B – likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu; nie więcej niż  150.000,00 zł (35% w przypadku urzędów administracji samorządu powiatowego i gminnego);

– adresaci pomocy: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

 1. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

– 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

– adresaci pomocy: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

 1. obszar D – likwidacja barier transportowych;

– 70 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej lecz nie więcej niż:

105.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

 1. 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
  1. 270.000,00 zł dla autobusów;

– adresaci pomocy:

      a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zgodnie z definicją w programie) prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

      b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

      c) gminy, które dowożą osoby niepełnosprawne do znajdujących się poza ich    terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

– do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000,00 zł na każde nowo utworzone miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej lub;

– do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej (remont, rozbudowa obiektu, prace adaptacyjne oraz zakup niezbędnego wyposażenia).

Treść Programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2021 r. uczestników Programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Projekt z zakresu obszaru B, C, D, F wraz z wymaganymi w Programie załącznikami należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz w nieprzekraczalnym terminie do  15. 02. 2021 r. Jako wzór  do sporządzenia projektu można wykorzystać „Wniosek Projektodawcy” (do pobrania na stronie www.pcprgrudziadz.rbip.mojregion.info).

Wymagane załączniki do wniosku określone zostały w Rozdziale I „Zasady ogólne” Załącznika nr 1 do procedur (Zasady dotyczące wyboru dofinansowania …) oraz                           w rozdziałach od II do V „Zasady szczegółowe” Załącznika nr 1 do procedur – w zależności od wnioskowanego obszaru dofinansowania – załącznik i procedury dostępne na stronie www.pfron.org.pl.

Dodatkowo prosimy o załączenie do składanych dokumentów pliku uzupełnionego „Wniosku Projektodawcy” w formie elektronicznej edytowalnej (Word, Excel) na nośniku CD lub mailowo na adres: sekretariat@pcprgrudziadz.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Kontynuacja wsparcia ze środków PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uchwałą nr 76/2020 z dnia 30 października 2020 r., zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, wprowadził zmiany do wspomnianego dokumentu z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje:

– wydłużenie do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu o dofinansowanie w ramach modułu III;

– wydłużenie okresu, na jaki może zostać przyznane świadczenie tj. do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące). 

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły w, w okresie od dnia 9 marca do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów  związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej Wnioskodawcy ze środków PFRON wynosi 500,00 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesięcy. W każdym z miesięcy  wskazanych we wniosku  o dofinansowanie musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z póź. zm.).

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:

1)  uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

2)  uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);

3)  podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);

4)  podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);

5)  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6)  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);

7)  pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);

8)  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Informacje o programie  dostępne są na stronie www.pfron.org.pl Szczegółowych informacji o warunkach ubiegania się o dofinansowanie udziela również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu tel. 56 462 29 39.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu można składać do 16.11.2020 r. poprzez system SOW. W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz lub elektronicznie). Formularz wniosku dostępny jest na stronie pcprgrudziadz.rbip.mojregion.info – zakładka: Formularze do pobrania  – Formularze Moduł III Pomoc osobom niepełnosprawnym.  

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

W związku z istniejącym stanem epidemii w okresie od 4 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r. wprowadzone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu:

 1. Podstawową formą obsługi interesantów jest kontakt telefoniczny, e-mail, poprzez platformę ePUAP oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
 2. Interesanci mogą pobrać druki wniosków w formie papierowej, wypełnić druk, złożyć wniosek w formie papierowej w pomieszczeniu przy wejściu głównym do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu – wejście od Al. 23 Stycznia (poniedziałek 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 17.00, środa 7.30 – 15.30, czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00);
 3. Podania, wnioski, inna korespondencja kierowana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu składana jest przez interesantów w urnie (wrzutni) umieszczonej na zewnątrz budynku oraz w wejściu głównym do budynku od Al. 23 stycznia albo przesyłana na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu za pośrednictwem operatora pocztowego, ePUAP lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej;
 4. W przypadku odbioru gotowych dokumentów, interesanci będą powiadamiani telefonicznie przez pracowników załatwiających daną sprawę o terminie odbioru;
 5. Sprawy pilne i wymagające osobistego stawiennictwa będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem merytorycznym przy zachowaniu wymogów sanitarnych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Kontynuacja usług wsparcia

W związku z zakończeniem w dniu 31 października 2020 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przez okres 4 tygodni, tj. do 30 listopada 2020 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:

– konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia.

Ponadto w projekcie zostali przeszkoleni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i są gotowi do świadczenia usług.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Nowe godziny pracy PCPR

Informujemy, iż od 13 października br. będą obowiązywały nowe godziny pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu:

 • poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
 • wtorek: 7.30 – 17.00
 • piątek: 7.30 – 14.00
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz