Informacja o środkach PFRON

Mieszkające na terenie powiatu Grudziądzkiego osoby z niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (w przypadku osób poniżej 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności)

mogą ubiegać się jeszcze w 2022 r. o uzyskanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) następujących zadań:

– uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym;

– dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

– dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych ;

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz. Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie PCPR,  na stronie www.pcprgrudziadz.pl, oraz pod numerem tel:  56/462 29 39.

Wnioski złożone w bieżącym roku podlegają rozpatrzeniu i rozliczeniu do 30.12.2022 r.

Zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej PFRON – System Obsługi Wsparcia – dostępnej pod adresem sow.pfron.org.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Dostępne mieszkanie

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

 Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

 Adresatem programu są osoby, które:

 • posiadają orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka i w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia;
 • dysponują tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

 W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny.

 Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

 Adresat Programu składa wniosek w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) o przyznanie dofinansowania na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.

Poniżej znajduje się film prezentujący możliwość złożenia wniosku elektronicznie w ramach programu.

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/procedowanie-wnioskow-sam/

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Mieszkanie dla Absolwenta

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności
dla beneficjenta.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, lecz nie później niż do dnia 31.12.2023 r.

Adresatem Programu są osoby, które posiadają

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu,
 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.

Adresat Programu składa wniosek w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) o przyznanie dofinansowania na wynajem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Poniżej znajduje się film prezentujący możliwość złożenia wniosku elektronicznie w ramach programu.

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/procedowanie-wnioskow-sam/

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Informacja o ogłoszonym konkursie pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ogłosił otwarty konkurs ofert nr  30/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II”.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać oferenci wymienieni w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego działający na rzecz osób niepełnosprawnych minimum rok przed dniem złożenia oferty.

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ngo.kujawsko-pomorskie.pl, niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl.
 
Oferty na realizację zadania publicznego należy składać za pośrednictwem Generatora ofert (Witkac.pl) w terminie do 26 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59:59. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „Generator ofert – WITKAC”.

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę do wysokości 484.305,00 zł.
 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia – Biura Realizacji Dofinansowań, tel. 56 652 18 39, 56 652 18 55.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Unieważnienie konkursu

W dniu 18.07.2022 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 123/154/2022 unieważnił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Unieważnienie konkursu nastąpiło z powodu niewpłynięcia  żadnej oferty.

uchwała 123/157/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18.07.2022 r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Pomoc PFRON  dla obywateli Ukrainy w zakresie dofinansowania do zapotrzebowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nabywane na zlecenie

Rada Nadzorcza PFRON uchwaliła program pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością.

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

 1. ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 2. posiadają w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

Pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON w ramach Modułu I w formie świadczenia na sfinansowanie Beneficjentom programu, wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Beneficjent programu, w imieniu małoletnich Beneficjentów – opiekun, składa wniosek o świadczenie na druku wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Procedur realizacji Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” do samorządu powiatowego.

Treść programu wraz z drukiem wniosku dostępne na stronie www.pfron.org.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

„Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Grudziądzu informuje o możliwości ubiegania się w 2022 r. o dofinansowanie ze środków PFRON do realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Maksymalne dofinansowanie do projektu w poszczególnych obszarach może wynieść:

1.obszar B – likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu; nie więcej niż 150.000,00 zł (35% w przypadku urzędów administracji samorządu powiatowego i gminnego);

 • adresaci pomocy: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2.obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

 • 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • adresaci pomocy: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3.obszar D – likwidacja barier transportowych;

 • 70 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej lecz nie więcej niż:
  a)120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  b)100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  c)300.000,00 zł dla autobusów;
 • adresaci pomocy:
  a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zgodnie z definicją w programie) prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
  c) gminy, które dowożą osoby niepełnosprawne do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

4.obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

 • do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000,00 zł na każde nowo utworzone miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej lub;
 • do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej (remont, rozbudowa obiektu, prace adaptacyjne oraz zakup niezbędnego wyposażenia).

Treść Programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2022 r. uczestników Programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Projekt z zakresu obszaru B, C, D, F wraz z wymaganymi w Programie załącznikami należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz w nieprzekraczalnym terminie do 15. 02. 2022 r. Jako wzór do sporządzenia projektu można wykorzystać „Wniosek Projektodawcy” (do pobrania na stronie www.pcprgrudziadz.rbip.mojregion.info).
Wymagane załączniki do wniosku określone zostały w Rozdziale I „Zasady ogólne” Załącznika nr 1 do procedur (Zasady dotyczące wyboru dofinansowania …) oraz w rozdziałach od II do V „Zasady szczegółowe” Załącznika nr 1 do procedur – w zależności od wnioskowanego obszaru dofinansowania – załącznik i procedury dostępne na stronie www.pfron.org.pl.
Dodatkowo prosimy o załączenie do składanych dokumentów pliku uzupełnionego „Wniosku Projektodawcy” w formie elektronicznej edytowalnej (Word, Excel) na nośniku CD lub mailowo na adres: sekretariat@pcprgrudziadz.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

500+ na nowych zasadach od czerwca

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981), informujemy, iż dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej będą wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu tylko do 31 maja 2022 r. Z dniem 1 czerwca 2022 r. z mocy prawa decyzje, na podstawie których przyznano prawo do dodatku wychowawczego, tracą moc. Od 1 czerwca 2022 r. na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – tak samo jak na dzieci biologiczne – będzie przysługiwało świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Organem, który będzie ustalał prawo do ww. świadczenia, będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Okres świadczeniowy trwać będzie od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Jeśli dziecko kończy 18. rok życia w trakcie okresu świadczeniowego, ZUS przyzna świadczenie do dnia osiągnięcia pełnoletności.

Wnioski – wyłącznie elektronicznie – można składać od 1 lutego br. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Rodzice zastępczy składają wniosek SW-O, a dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – wniosek SW-D.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzające umieszczenia dziecka w pieczy (o wydanie zaświadczenia należy zwrócić się do nas pisemnie bądź elektronicznie).

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa, etc.),
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na dziecko o podobnym charakterze
  do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie ZUS: www.zus.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Moja rodzina zastępcza – mój dom”

Do dnia 31 maja 2021 r. w ramach konkursu na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze 
pn. „Moja rodzina zastępcza – mój dom”, nad którym patronat honorowy objął Starosta Grudziądzki, wpłynęło łącznie 13 prac plastycznych nadesłanych przez rodziny zastępcze z terenu powiatu grudziądzkiego:

 – w  I grupie – dzieci do lat 7 – wpłynęły 4 prace konkursowe;

 – w II grupie – dzieci w wieku od 8 do 13 lat – wpłynęło 9 prac konkursowych;

– w III grupie – dzieci od 14 do 18 lat – nie wpłynęła żadna praca konkursowa.

Komisja  konkursowa  w dniu 1 czerwca 2021 r. przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

w  I grupie – dzieci do lat 7 

Nagroda główna – Dominik K.

Wyróżnienie – Maja L.

– w II grupie – dzieci w wieku od 8 do 13 lat –

Nagroda główna – Anna B., Maja Z.

Wyróżnienie  Aleksandra L.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Każdy uczestnik otrzyma dyplom i drobny upominek, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane w siedzibie PCPR, a także posłużą do wykonania materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz