Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 7 października 2015 r. przy Staroście Grudziądzkim została powołana Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, utworzona na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz  jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu, w skład Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw  Osób Niepełnosprawnych powołane zostały następujące osoby:

  1. Krystyna Kaczorowska – kandydatka zgłoszona przez Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Grudziądzu; 
  2. Krzysztof Czepukojć – kandydat zgłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin;
  3. Monika Wróbel – kandydatka zgłoszona przez Wójta Gminy Gruta;
  4. Ewa Budzich – kandydatka zgłoszona przez Burmistrza Miast i Gminy Radzyń Chełmiński;
  5. Justyna Mądzielewska – kandydatka zgłoszona przez Fundację „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” z siedzibą w Łasinie.

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych

2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3. Ocena realizacji programów,

4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Grudziądzkiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Z Przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – Panią Krystyną Kaczorowską mieszkańcy Powiatu Grudziądzkiego mogą kontaktować się w sprawach należących do zakresu działania Rady pod nr. tel. 56 462 44 73 lub 692 264 089 w każdy poniedziałek, środę, piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00.