„Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Grudziądzu informuje, że Uchwałą nr 31/3/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. Zarządu Powiatu Grudziądzkiego został wyznaczony termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Ustalono termin składania projektów dla beneficjentów pomocy z obszaru B, C, D, F, G do 17 lutego 2020 r.

Maksymalne dofinansowanie do projektu w poszczególnych obszarach może wynieść:

  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

Do 165 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych  zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne, w przypadku obszaru A projektodawca składa wniosek o przyznanie dofinansowania bezpośrednio do  Oddziału PFRON, wnioski przyjmowane są od 01.12.2019 r. do 30.11.2020 r.;

2. obszar B – likwidacja barier w urzędach (dotyczy urzędów administracji samorządu powiatowego), placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu; nie więcej niż  150.000,00 zł (30% w przypadku urzędów administracji samorządu powiatowego);

– adresaci pomocy: powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

– 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

– adresaci pomocy: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

4. obszar D – likwidacja barier transportowych;

– 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej lecz nie więcej niż:

a) 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 270.000,00 zł dla autobusów;

– adresaci pomocy:

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zgodnie z definicją w programie) prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach gmin, powiatów i organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

– do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu dotyczącego aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu,

– w przypadku obszaru E projektodawca składa wniosek o przyznanie dofinansowania bezpośrednio do  Oddziału PFRON, wnioski przyjmowane są od 01.12.2019 r. do 30.11.2020 r.;

6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

– do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000,00 zł na każde nowo utworzone miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej lub;

– do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej (remont, rozbudowa obiektu, prace adaptacyjne oraz zakup niezbędnego wyposażenia).

Treść Programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 r. uczestników Programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl