Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Osoby niepełnosprawne mogą zwrócić się o pomoc do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla ich miejsca zamieszkania. Dofinansowanie zadania polega na refundacji udziału własnego w limicie ceny ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i może dotyczyć np. dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego oraz indywidualnej wkładki usznej, szkieł optycznych, pieluchomajtek i pieluch anatomicznych, wózka inwalidzkiego, protez kończyn itp.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne:

  • które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
  • których przeciętny miesięczny dochód* podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 50% przeciętnego wynagrodzenia** na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, bądź 65% przeciętnego wynagrodzenia** w przypadku osoby samotnej,
  • które uzyskały na ten cel częściowe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

OBJAŚNIENIA:

* w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych

** przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej  Polskiej „ Monitor  Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń  Społecznych ( D. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.)    

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150 % sumy kwoty limitu ustalonego na podstawie odrębnych przepisów oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Druki do pobrania:

  1. Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  2. Klauzula informacyjna