Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusu wynosi, co najmniej 14 dni.

Celem turnusu jest rehabilitacja społeczna, a nie lecznicza.

Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest spełnienie kryterium dochodowego oraz posiadanie jednego z orzeczeń:

 • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,
 • o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym, lekkim,
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów.

Kryterium dochodowe

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód* podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia** na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia** w przypadku osoby samotnej.

Ponadto osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 • w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 • turnus rehabilitacyjny odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach, które przewiduje program turnusu,
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu,
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia.

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym udzielane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej, raz w roku kalendarzowym. Wysokość dofinansowania zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia** i stanowi jego wielkość procentową w zależności od posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy. Po otrzymaniu dofinansowania osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru organizatora, ośrodka i terminu turnusu z listy uprawnionych organizatorów i ośrodków, którzy posiadają wpisy do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów stosowne do niepełnosprawności wnioskodawcy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza.

OBJAŚNIENIA:

* w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych

** przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej  Polskiej „ Monitor  Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń  Społecznych ( D. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.)    

Druki do pobrania:

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
 2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
 3. Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego
 4. Klauzula informacyjna