Zamówienia publiczne

Aktualnie nie mamy ogłoszonych żadnych zapytań ofertowych.

Z wcześniejszymi zapytaniami ofertowymi można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod tym adresem.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2023 ROKU

(uchwalenie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok: 21.12.2022)
(publikacja informacji o planie postępowań o udzielenie zamówień: 03.01.2023)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu nie planuje w 2023 roku przeprowadzać postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza 130 000 złotych.

PODSTAWA PRAWNA:
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), zamawiający publiczni (…) nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych (…) oraz na stronie internetowej zamawiającego.


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2022 ROKU

(uchwalenie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok: 17.12.2021)
(publikacja informacji o planie postępowań o udzielenie zamówień: 05.01.2022)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu nie planuje w 2022 roku przeprowadzać postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza 130 000 złotych.

PODSTAWA PRAWNA:
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zamawiający publiczni (…) nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych (…) oraz na stronie internetowej zamawiającego.


 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2021 ROKU
(uchwalenie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok: 23.12.2020)

Aktualizacja 08.08.2021 r.: Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku – wersja 001

PODSTAWA PRAWNA:
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2, oraz na stronie internetowej zamawiającego. W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego plan postępowań o udzielenie zamówień mogą zamieszczać również zamawiający inni niż określeni w ust. 1.

Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia;
2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
3) przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia;
4) orientacyjnej wartości zamówienia;
5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień. Aktualizację planu zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego.


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2020 ROKU

(uchwalenie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok: 18.12.2019)
(publikacja informacji o planie postępowań o udzielenie zamówień: 03.01.2020)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu nie planuje w 2020 roku przeprowadzać postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

PODSTAWA PRAWNA:
Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zamawiający (…) nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej.
Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1) przedmiotu zamówienia;
2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
4) orientacyjnej wartości zamówienia;
5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.


 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019 ROKU
(uchwalenie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok: 28.12.2018)
(publikacja informacji o planie postępowań o udzielenie zamówień: 14.01.2019)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu nie planuje w 2019 roku przeprowadzać postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.