Informacje dot. obsługi interesantów

W związku ze stanem epidemii ogłoszonym na terenie Polski, informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do odwołania wykonuje swoje zadania z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów. Podstawową formą obsługi interesantów jest kontakt telefoniczny, mailowy, poprzez platformę ePUAP, SOW oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Interesanci w wejściu głównym do budynku (od Al. 23 Stycznia) mogą pobrać dokumenty w formie papierowej, wypełnić poszczególne wnioski oraz złożyć dokumenty (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Druki wniosków dostępne są również na stronie www.pcprgrudziadz.rbip.mojregion.info w zakładce – formularze do pobrania.

Ponadto, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniach administracyjnych (art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego) czasowo wprowadzono procedurę wewnętrzną, zgodnie z którą:

 1. Podstawową formą zapoznania się stron z aktami postępowań administracyjnych jest forma elektroniczna,
 2. W sytuacji, gdy nie będzie możliwe zapoznanie się z aktami w formie elektronicznej, udostępniona zostanie dokumentacja w formie papierowej. Wgląd do dokumentów będzie możliwy w wyodrębnionej części budynku Starostwa Powiatowego w obecności pracownika urzędu, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zainteresowana osoba uprawniona do przeglądania akt  przed wejściem do urzędu  zostanie poproszona o założenie maseczki ochronnej, rękawiczek oraz zostanie dokonany pomiar temperatury ciała.
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

IV spotkanie edukacyjne

W środę, 4 marca br., w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2”. Projekt ten jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem spotkania było zaznajomienie zainteresowanych osób z zagadnieniami dotyczącymi wychowania dzieci, a w szczególności konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, a także rozpowszechnienie informacji dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej.

Spotkanie poprowadził pedagog Maciej Kluczyk, wieloletni wychowawca w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, który przybliżył uczestnikom specyfikę rodzicielstwa zastępczego, dzieląc się swoimi doświadczeniami i udzielając wielu cennych wskazówek.

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy powiatu grudziądzkiego, a także pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, gminnych i miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz szkół podstawowych z terenu powiatu.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Kampania informacyjna dot. koronawirusa

Trwa kampania informacyjna dedykowana koronawirusowi.

Poniżej zamieszczamy plakat informacyjny opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Można składać wnioski poprzez System Obsługi Wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. osoby z niepełnosprawnościami, ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach niektórych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez powiat, mogą skorzystać z elektronicznej formy złożenia wniosku. Wykorzystując darmowy System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) można złożyć wniosek na dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Wnioskodawcy chcący skorzystać z takiej możliwości potrzebują:
– dostępu do Internetu,
– konta w Systemie Obsługi Wsparcia,
– Profilu Zaufanego (Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków).           

Wnioski w Systemie Obsługi Wsparcia można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu.     

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

„Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż po uchwaleniu przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” będzie możliwości ubiegania się w 2020 r. o dofinansowanie ze środków PFRON do realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Więcej informacji tutaj.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Trwa realizacja projektu „Rodzina w Centrum 2”

Do 30 czerwca 2020 r. trwa realizacja projektu „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W 2019 roku w jego ramach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało stacjonarnie i mobilnie:

 • 175 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 85 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
 • 176 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 40 spotkań terapii rodzinnej – indywidualnej i grupowej
 • 6 warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, w trakcie których odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci
 • 3 warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat
 • 3 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

Na I półrocze 2020 r. zaplanowano:

 • 94 godziny specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 45 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
 • 110 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 25 spotkań terapii rodzinnej – indywidualnej i grupowej
 • 5 warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, w trakcie których będą odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci
 • 2 warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat
 • 2 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

Szczegóły w zakładce „Rodzina w Centrum 2”.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

„Wsparcie na start”

Zapraszamy mieszkańców naszego powiatu do wzięcia udziału w projekcie „WSPARCIE NA START”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r. przez Firmę JMM Mariusz Lewandowski. Wsparcia udziela Europejski Fundusz Społeczny. Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo w załączniku.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

„Aktywacja NEET”

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro – Konsult Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie zaprasza osoby z województwa kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w projekcie pt: „Aktywizacja NEET”. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społeczny, współfinansowanego  przez Unię Europejską.

Cel główny projektu

Celem głównym projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.09.2019-30.06.2020 r.

Uczestnikami projektu są wyłącznie młode osoby fizyczne, zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. Młodzież NEET. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 100 osób w tym co najmniej 50% osób o niskich kwalifikacjach i 30% osób zamieszkujących miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Zapewniona jest możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu wyłączania społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Przewidziane formy wsparcia:

 1. doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD,          
 2. pośrednictwo pracy,
 3. szkolenia zawodowe,
 4. płatne 3 miesięczne staże zawodowe.

Rekrutacja pracowników

Rekrutacja będzie realizowana w sposób jawny i bezstronny, systematycznie przez cały okres realizacji projektu. Procedura rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w biurze projektu otwartym od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Projekt zakłada procedury, które zastosujemy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji problemowych, takie jak: przedłużenie godzin pracy biura projektu, utworzenie dodatkowych punktów rekrutacyjnych, bezpośredni dojazd do uczestnika.

Etapy rekrutacji:

 1. Zebranie formularzy – dokumenty będą zbierane w biurze projektu.
 2. Weryfikacja kryteriów formalnych (oświadczenia/zaświadczenia): spełnienie warunków uczestnika projektu.
 3. Przyznanie punktów premiujących (oświadczenia) osobom, które spełnia poniższe warunki:

-zamieszkują miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze – 1 pkt.,

-wykształcenie na poziomie ISCED 3 – 2 pkt.

 • Utworzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, spełniających kryteria formalne i posiadających największą liczbę punktów premiujących (w przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłaszania).
 • Utworzenie listy rezerwowej (szeregowanej analogicznie).
 • Powiadomienie kandydatów o wyniku procedury (kontakt telefoniczny lub mailowy).

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem tel.: 694 980 368 oraz w biurze projektu: ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław. Instytut Rozwoju i Innowacji Euro – Konsult tel.: 81/ 534 73 37, email: torun@euro-konsult.pl                                    

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

„Młodzi ZAKTYWIZOWANI!”

S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn we współpracy z Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi ZAKTYWIZOWANI!” nr POWR.01.02.01-04-0035/19 realizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 1 016 600,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 965 770,24 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie str-project.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz