Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana przez Powiat Grudziądzki w formie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Do zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych należy w szczególności:

  1. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
  2. realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
  3. umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskim, chyba, że sąd postanowi inaczej;
  4. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
  5. zapewnianie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
  6. obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;
  7. zapewnianie  korzystania przez dziecko z przysługujących świadczeń zdrowotnych.            

Na terenie powiatu grudziądzkiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze łączące zadania placówek typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Białochowo 91, 86-318 Rogóźno, tel./fax 56 46 813 78, e-mail: sekretariat@powbialochowo.pl

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Wydrzno 13, 86-320 Łasin, tel./fax 56 46 893 07, e-mail: wydrzniaki@op.pl


Procedura umieszczania dziecka w placówce

Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej odbywa się na podstawie orzeczenia sądu.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego przyjmują dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia mu opieki:

1. na podstawie orzeczenia sądu,

2. bez skierowania – w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną,

3. bez skierowania – na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie, czyli właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, umieszczenia w pieczy zastępczej lub rodzinie przysposabiającej. W realizacji powyższego zadania Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Białochowie i w Wydrznie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ściśle współpracuje z sądem, kuratorami, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej.

Pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczych trwa nie dłużej niż do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletności. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w placówce, może w niej przebywać za zgodą dyrektora, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:

1. uczy się w szkole, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

lub

2. legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia.

Do skierowania do placówki powiat kierujący załącza:

1. odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;

2. orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, dziecka lub osoby trzeciej  o umieszczeniu dziecka w placówce;

3. dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym karty szczepień;

4.  dokumenty szkolne, w szczególności ostatnie świadectwo szkolne, karty szczepień;

5. informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720)