Projekt „Dobry start”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jest w imieniu Powiatu Grudziądzkiego realizatorem projektu pn. „ Dobry start – wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństw, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i przygotowanie do aktywności zawodowej  24 wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu powiatu grudziądzkiego oraz zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu edukacji społeczno-finansowej  dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym 8 wychowawców/pedagogów Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Okres realizacji projektu zaplanowano  od 01.04.2021 do 31.07.2022 r.

Całkowity koszt projektu wynosi  328 988,75 zł, w tym dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi 279 639,75 zł.

Zadania merytoryczne  zaplanowane w projekcie: 

dla  wychowanków PO-W:

  1. warsztaty z zakresu treningu umiejętności i kompetencji społecznych;
  2. warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i finansowych;
  3. warsztaty edukacyjno-integracyjne ( wyjazdowe  – 2 –dniowe);
  4. warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i tworzenie indywidualnych planów działania;
  5. indywidualna terapia psychologiczna;
  6. indywidualne zajęcia wyrównawcze;
  7. festyn integracyjny dla dzieci i młodzieży,

dla wychowawców/pedagogów PO-W:

warsztaty obejmujące wczesną interwencję w zakresie edukacji społeczno-finansowej dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Formy wsparcia przewidziane są dla wychowanków w wieku 11-18 lat, z wyjątkiem warsztatów z doradcą zawodowym, w których uczestniczyć będzie młodzież w wieku  15-18 lat. Wsparcie udzielane wychowankom będzie miało charakter zindywidualizowany i kompleksowy, odpowiadający na potrzeby uczestnika i nie będzie ograniczało możliwości dostępu do  poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji. Proces wsparcia będzie się odbywał w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjałów, predyspozycji i  potrzeb.

W wyniku realizacji projektu należy  osiągnąć wskaźnik rezultatu dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym– wskaźnik efektywności społecznej na poziomie 34% ( co będzie dotyczyć co najmniej 9 osób). Potwierdzeniem osiągnięcia  wskaźnika będą dokumenty wskazujące na postęp w procesie aktywizacji społecznej, np. opinia psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego o samodzielności potwierdzona m.in. zaświadczeniem o podjęciu nauki, zaświadczeniem o podjęciu wolontariatu, itp. – do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne ( formularze zgłoszeniowe, oświadczenie uczestnika projektu, deklaracja uczestnictwa w projekcie).

Zapewniamy równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Procedura rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie. Prowadzona jest w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia z zachowaniem bezstronności.