„Rodzina w Centrum 2”

Informacja o projekcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w dniu 1 lipca 2018 r. – bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu „Rodzina w Centrum” – przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2”. Jego beneficjentami są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz 3 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Całkowita wartość projektu wynosi12 619 231,90 zł, a wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 10 726 347,11 zł. Część realizowana przez powiat grudziądzki wyniesie 434 955,00 zł, w tym wkład własny – 38 055,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim. Oczekiwane efekty to m.in. poprawa relacji w rodzinie, równe szanse rozwoju dzieci, zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy oraz wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.

Wsparciem objęte zostaną osoby przebywające i opuszczające rodzinną pieczę zastępczą, osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny) oraz inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Łącznie zaplanowano wsparcie dla 97 osób.

W budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Małomłyńskiej 1 w Grudziądzu kontynuuje swoją działalność Centrum Wspierania Rodzin, utworzone w ramach pierwszej edycji projektu (I piętro, pokój 101, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, tel. 56 46 229 39).

W okresie realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”, tj. od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r., Centrum Wspierania Rodzin w Grudziądzu oferuje w trybie stacjonarnym i mobilnym:

1) specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne (w wymiarze 200 godzin);

2) specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne (200 godzin);

3) specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne (90 porad);

4) terapię rodzinną – grupową i indywidualną (45 spotkań);

5) warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych (12 warsztatów) o następującej tematyce:
– „Warsztaty rozwijania inteligencji emocjonalnej u dzieci”;
– „Budowanie tożsamości dziecka w pieczy zastępczej”;
– „Warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców zastępczych”;
– „Jak wychowywać dziecko zagrożone niedostosowaniem społecznym lub dziecko niedostosowane społecznie”;
– „Kary i nagrody w wychowaniu dzieci – czym są i czy można z nich zupełnie zrezygnować?”;
– „Seksualność dzieci i młodzieży”;
– „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży – co warto wiedzieć?”;
– „Sztuka porozumienia się w rodzinie (rodzeństwo bez rywalizacji)”;
– „Jak zrozumieć nastolatka?”;
– „Zaburzenia opozycyjno-buntownicze u dzieci”;
– „Prowadzenie gospodarstwa domowego” (2 warsztaty);

6) zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach wzmacniających kompetencje rodzicielskie;

7) warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat (4 warsztaty) o następującej tematyce:
– „Współczesne zagrożenia dla dzieci i młodzieży w obszarze uzależnień behawioralnych (uzależnienie od internetu, telefonu komórkowego, TV)”;
– „Tolerancja i szacunek dla odmienności”;
– „Trudne sytuacje życiowe – jak sobie z nimi radzić?”;
– „Moje NIE dla przemocy”;

8) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą (6 warsztatów) o następującej tematyce:
– „Jak dobrze gospodarować budżetem?”;
– „Wchodzenie w dorosłość – poszukiwanie tożsamości”;
– „Usamodzielnienie wychowanków”;
– „Savoir-vivre, czyli zasady dobrego zachowania”;
– „Stres – alternatywne metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami”;
– „Tolerancja i szacunek dla odmienności”.

Zaplanowano także dwa 5-dniowe wyjazdy edukacyjne z elementami integracji, wzmacniania więzi i relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz cykl inicjatyw o charakterze edukacyjnym zmierzających do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej (4 spotkania).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą otrzymać szczegółowe informacje, a także  formularze i inne dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu (w pokoju 118 – w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Małomłyńskiej 1) oraz poniżej: