„Rodzina w Centrum 3”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie stopka-RWC-2-z-EFS-RGB-mala.jpg

Projekt Rodzina w Centrum 3 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:            20 689 680,00 zł 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:          17 586 228,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2021 – 31.12.2023

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

EFEKTY:

  • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
  • poprawę relacji w rodzinie
  • równe szanse rozwoju dzieci
  • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
  • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

****************************************************************************

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu od 1 stycznia 2021 r. przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3”. Realizatorami projektu są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”. Realizacja projektu przewidziana jest od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Całkowita wartość projektu wynosi 19 330 603,60 zł, z czego 16 431 013,06 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

Wsparciem objęte zostaną osoby przebywające i opuszczające rodzinną pieczę zastępczą, osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny) oraz inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zaplanowano m.in. specjalistyczne poradnictwo rodzinne- psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, terapię rodzinną grupową i indywidualną, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych, warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, diagnozę dziecka w kierunku FASD oraz terapię dziecka i rodziny z syndromem FASD.

Zapraszamy osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, celem uzyskania szczegółowych informacji, formularzy i innych niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rodzina w Centrum 3” oraz dokumenty rekrutacyjne zamieszczone zostały poniżej.

Zapewniamy równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Procedura rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie. Prowadzona jest w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia, z zachowaniem bezstronności.