Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu udziela dofinansowania w wysokości do 60% do realizacji tego zadania dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (organizacji pozarządowych), które w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania złożą właściwy wniosek.

Organizacje te muszą:

  • prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentować zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentować posiadanie środków własnych.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca posiada zaległości wobec PFRON lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.

Druki do pobrania:

  1. Wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
  2. Klauzula informacyjna