Sprzęt rehabilitacyjny

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Zadanie to polega na udzieleniu dofinansowania do zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych (np. roweru rehabilitacyjnego, orbitreka, materaca do ćwiczeń, itp.).

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  • osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, których przeciętny miesięczny dochód* podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

– 50% przeciętnego wynagrodzenia** na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
– 65% przeciętnego wynagrodzenia** w przypadku osoby samotnej,

– jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – raz w roku, jeżeli prowadzą działalność rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem założenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON (termin składania wniosków dla tych podmiotów – do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania).

OBJAŚNIENIA:

* w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych

** przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej  Polskiej „ Monitor  Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń  Społecznych ( D. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.)    

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia sprzętu rehabilitacyjny wynosi do 80% wartości tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej i po podpisaniu umowy pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu a osobą niepełnosprawną.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca posiada zaległości wobec PFRON lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.

UWAGA!!!

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Druki do pobrania:

  1. Wniosek  o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (osoby fizyczne)
  2. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (podmioty)
  3. Klauzula informacyjna