Tłumacz języka migowego

O dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca posiada zaległości wobec PFRON lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.

Druki do pobrania:

  1. Wniosek o dofinansowanie tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika
  2. Klauzula informacyjna