Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-03-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2020r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Dutkowski.
 • E-mail: m.dutkowski@pcprgrudziadz.pl
 • Telefon: 564622939

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
 • Adres: ul. Małomłyńska 1
  86-300 Grudziądz
 • E-mail: sekretariat@pcprgrudziadz.pl
 • Telefon: 564622939

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na I piętrze.

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a krawężniki obniżone. Przed budynkiem oraz za budynkiem, znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed drzwiami głównymi, od pl. 23 Stycznia, znajdują się 2 stopniowe schody. Wszystkie znajdujące się w budynku schody zostały wyposażone w poręcz. Wejście stanowią drzwi o szerokości 100 cm. Od strony ul. PCK znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

Dostęp na wyższe kondygnacje możliwy jest za pomocą windy, która usytuowana jest w siedzibie budynku i przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Windą można dojechać maksymalnie do drugiego piętra. Budynek nie posiada podnośników.