„Program wyrównywania różnic między regionami III” – termin składania projektów

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Grudziądzu informuje, że Uchwałą nr 31/3/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. Zarządu Powiatu Grudziądzkiego został wyznaczony termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Ustalono termin składania projektów dla beneficjentów pomocy z obszaru B, C, D, F, G do 17 lutego 2020 r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Można składać wnioski poprzez System Obsługi Wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. osoby z niepełnosprawnościami, ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach niektórych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez powiat, mogą skorzystać z elektronicznej formy złożenia wniosku. Wykorzystując darmowy System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) można złożyć wniosek na dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Wnioskodawcy chcący skorzystać z takiej możliwości potrzebują:
– dostępu do Internetu,
– konta w Systemie Obsługi Wsparcia,
– Profilu Zaufanego (Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków).           

Wnioski w Systemie Obsługi Wsparcia można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu.     

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Rekrutacja do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpocznie
z dniem 9 stycznia 2020 r. realizację drugiej tury działań przewidzianych w harmonogramie projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata” skierowany jest do:

 1. osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osoby na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 2. osób bezrobotnych pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata”obejmuje następujące formy wsparcia dla Uczestników Projektu:

a) refundacja pobytu dziecka w żłobku do wysokości 800 zł miesięcznie do 12 m-cy i nie dłużej niż do 31.03.2021 r.(w tym wpisowe za bieżący rok szkolny, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w placówce, w ramach projektu);

b) refundacja pobytu dziecka w klubie dziecięcym do wysokości 600 zł miesięcznie do 12 m-cy i nie dłużej niż do 31.03.2021 r.;

c) refundacja wynagrodzenia niani do wysokości 800 zł miesięcznie do 12 m-cy i nie dłużej niż do 31.03.2021 r. (w tym składek na ubezpieczenia społeczne niani, które opłaca rodzic zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym składki na ubezpieczenie chorobowe niani, o ile rodzice zobowiązali się do opłacania tej składki);

d) refundacja wynagrodzenia opiekuna dziennego do wysokości 600 zł miesięcznie do 12 m-cy i nie dłużej niż do 31.03.2021 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające wymogi uczestnictwa, zamieszkałe na terenie powiatu grudziądzkiego, mogą  składać dokumenty w siedzibie tut. Centrum w terminie od 09.01.2020 r. do 20.01.2020 r., w godzinach 7.30-14.00, I p., pok. 112.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

„Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż po uchwaleniu przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” będzie możliwości ubiegania się w 2020 r. o dofinansowanie ze środków PFRON do realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Więcej informacji tutaj.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Trwa realizacja projektu „Rodzina w Centrum 2”

Do 30 czerwca 2020 r. trwa realizacja projektu „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W 2019 roku w jego ramach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zrealizowało stacjonarnie i mobilnie:

 • 175 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 85 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
 • 176 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 40 spotkań terapii rodzinnej – indywidualnej i grupowej
 • 6 warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, w trakcie których odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci
 • 3 warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat
 • 3 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

Na I półrocze 2020 r. zaplanowano:

 • 94 godziny specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 45 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
 • 110 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 25 spotkań terapii rodzinnej – indywidualnej i grupowej
 • 5 warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, w trakcie których będą odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci
 • 2 warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat
 • 2 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

Szczegóły w zakładce „Rodzina w Centrum 2”.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

„Wsparcie na start”

Zapraszamy mieszkańców naszego powiatu do wzięcia udziału w projekcie „WSPARCIE NA START”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r. przez Firmę JMM Mariusz Lewandowski. Wsparcia udziela Europejski Fundusz Społeczny. Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo w załączniku.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

„Aktywacja NEET”

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro – Konsult Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie zaprasza osoby z województwa kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w projekcie pt: „Aktywizacja NEET”. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społeczny, współfinansowanego  przez Unię Europejską.

Cel główny projektu

Celem głównym projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.09.2019-30.06.2020 r.

Uczestnikami projektu są wyłącznie młode osoby fizyczne, zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. Młodzież NEET. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 100 osób w tym co najmniej 50% osób o niskich kwalifikacjach i 30% osób zamieszkujących miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Zapewniona jest możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu wyłączania społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Przewidziane formy wsparcia:

 1. doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD,          
 2. pośrednictwo pracy,
 3. szkolenia zawodowe,
 4. płatne 3 miesięczne staże zawodowe.

Rekrutacja pracowników

Rekrutacja będzie realizowana w sposób jawny i bezstronny, systematycznie przez cały okres realizacji projektu. Procedura rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w biurze projektu otwartym od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Projekt zakłada procedury, które zastosujemy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji problemowych, takie jak: przedłużenie godzin pracy biura projektu, utworzenie dodatkowych punktów rekrutacyjnych, bezpośredni dojazd do uczestnika.

Etapy rekrutacji:

 1. Zebranie formularzy – dokumenty będą zbierane w biurze projektu.
 2. Weryfikacja kryteriów formalnych (oświadczenia/zaświadczenia): spełnienie warunków uczestnika projektu.
 3. Przyznanie punktów premiujących (oświadczenia) osobom, które spełnia poniższe warunki:

-zamieszkują miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze – 1 pkt.,

-wykształcenie na poziomie ISCED 3 – 2 pkt.

 • Utworzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, spełniających kryteria formalne i posiadających największą liczbę punktów premiujących (w przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłaszania).
 • Utworzenie listy rezerwowej (szeregowanej analogicznie).
 • Powiadomienie kandydatów o wyniku procedury (kontakt telefoniczny lub mailowy).

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem tel.: 694 980 368 oraz w biurze projektu: ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław. Instytut Rozwoju i Innowacji Euro – Konsult tel.: 81/ 534 73 37, email: torun@euro-konsult.pl                                    

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

„Młodzi ZAKTYWIZOWANI!”

S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn we współpracy z Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi ZAKTYWIZOWANI!” nr POWR.01.02.01-04-0035/19 realizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 1 016 600,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 965 770,24 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie str-project.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

PCPR nieczynne 24 grudnia

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu będzie nieczynne we wtorek, 24 grudnia br.

Wyżej wskazany dzień zostanie odpracowany w sobotę, 14 grudnia br. Tego dnia PCPR będzie czynne w godz. 7:30 – 15:30.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Zaproszenie na spotkanie Grupy Wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że w dniu 7 grudnia 2019 r. (sobota) w godzinach od 10.00 do 13.00 odbędzie się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu grudziądzkiego.

Na spotkaniu, które poprowadzi Pani Natalia Gniadek – trener i doradca personalny, zostanie poruszony temat: „Komunikacja werbalna i niewerbalna”.

Jak zwykle spotkanie odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, sala nr 109 (1 piętro).

Serdecznie zapraszamy do udziału, zapewniamy zajęcia dla dzieci oraz bufet kawowy dla przybyłych gości.

Prosimy o telefoniczne (56 462 29 39) bądź osobiste potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 05.12.2019 r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz