Informacje dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Informacja dla kandydatów

Dziecku, które jest całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej, a także jest niedostosowane społecznie, zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinnej pieczy zastępczej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. rodzina zastępcza:
  1. spokrewniona (dziadkowie, rodzeństwo) rodzina zastępcza:
  2. niezawodowa (wujostwo, osoby obce)
  3. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna
 2. rodzinny dom dziecka

Rodzina zastępcza w pełnieniu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka oraz poszanowaniem jego praw.

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:

 • odpowiednie warunki bytowe;
 • możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego;
 • możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka;
 • możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;
 • odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 • Komu może być powierzone pełnienie funkcji rodziny zastępczej?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny,
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wystawionymi o przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są zobowiązani do ukończenia szkolenia.
Po ukończeniu szkolenia otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia, które obok ww. warunków oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej stanowi element niezbędny do uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego umożliwiającego prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu kieruje kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na szkolenie, po przeprowadzeniu oceny pod względem spełniania warunków, o których mowa wyżej. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej są obowiązani do posiadania świadectwa ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

WAŻNE!!!

Podstawowym celem umieszczenia dziecka poza rodziną jest udzielenie wsparcia dziecku i rodzinie. Piecza zastępcza z założenia jest nastawiona na powrót dziecka do rodzinie. Tak więc rodzinna piecza zastępcza z założenia jest opieką tymczasową. Rodzina zastępcza nie przejmuje pełni praw rodzicielskich, a ograniczenie władzy rodzicielskiej nie pozbawia rodziców określonych praw i obowiązków dotyczących podejmowania odpowiedzialnych decyzji m.in. w sprawach obywatelstwa dziecka, sposobu leczenia, światopoglądu, wyboru kierunku edukacji, sposobu wychowania, rozwoju zainteresowań. Rodzice dalej korzystają z praw cywilnych, spoczywa na nich obowiązek alimentacyjny oraz zachowują prawo do styczności osobistej z dzieckiem. Zakres tych praw i obowiązków w uzasadnionych sytuacjach może określić i ograniczyć sąd. Przy dobrych rokowaniach, sąd może władzę rodzicielska przywrócić, a w sytuacji rażącego zaniedbywania swych obowiązków lub trwałego braku zainteresowania sytuacją dziecka może pozbawić władzy rodzicielskiej.

Zastanów się:

 • Jaki jest Twój dom?
 • Może właśnie o takim marzą dzieci?
 • Może u Ciebie znajdą miłość, zrozumienie i bezpieczeństwo?

Kandydaci na opiekunów zastępczych muszą podjąć świadomą, przemyślaną decyzję obdarzenia miłością i zaufaniem obcego przecież dziecka, decyzję dzielenia z nim każdego kolejnego dnia, każdej radości i każdego smutku.

Właśnie teraz możesz otworzyć drzwi swojego domu potrzebującemu Twojego ciepła i opieki osamotnionemu dziecku!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu poszukuje odpowiednich kandydatów do pełnienia tej wyjątkowej funkcji, jaką jest rodzina zastępcza.

Oczekujemy na zgłoszenia osób odpowiednich i kompetentnych, którym nie jest obojętny los pozbawionych należytej opieki dzieci.

Jeśli więc chcesz zostać rodzicem zastępczym? Zgłoś się do nas!!!

Jeśli chcesz podzielić się swoją miłością i ciepłem, jeśli widzisz w pracy z dziećmi swoje prawdziwe powołanie PRZYJDŹ DO NAS!!!

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do naszej siedziby, gdzie pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w GRUDZIĄDZU

86-300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1

(budynek Starostwa Powiatowego, I piętro, pok. 118 lub 120)

tel. +48 56 462 29 39

Czynne:

 • poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30-15:30
 • wtorek w godz. 7:30-17:00,
 • piątek w godz. 7:30-14:00.