Piecza Zastępcza

Informacje ogólne

Piecza zastępcza nad dzieckiem sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

Zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej określają przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W myśl powołanej ustawy piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

  • rodzinnej (rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka) lub
  • instytucjonalnej (placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny).