Aktualności 2024

Zaproszenie na spotkanie świadomościowe na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej

2024-06-10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu serdecznie zaprasza na spotkanie świadomościowe na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, organizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum Etap I”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Regulamin uczestnictwa w projekcie partnerskim "Rodzina w centrum Etap I" + formularz zgłoszeniowy

2024-05-10

Celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Rodzina w centrum Etap I” w powiecie grudziądzkim w zakresie zadań realizowanych przez PCPR w Grudziądzu.

Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy

2024-03-28

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosą wszystkim same radosne i szczęśliwe dni oraz będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

życzy Kierownik i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Hiszpania, Włochy na wyciągnięcie Twojej ręki!

2024-03-12

Przygoda w połączeniu z nauką i doświadczeniem zawodowym to oferta projektu "New Possibilities for NEETs - nowe możliwości dla grupy NEET", który otwiera przed Tobą drzwi do niezwykłego doświadczenia zawodowego i osobistego rozwoju.

Jeśli jesteś osobą w wieku od 18 do 29 lat to ten projekt może być dla Ciebie.

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

2024-03-11

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), Powiat Grudziądzki/PCPR w Grudziądzu informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum Etap I”, nr projektu: FEKP.08.25-IZ.00-0003/23, nr naboru: FEKP.08.25-IZ.00-056/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji  włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Status projektu: wybrany do dofinansowania

Portal branżowy dla opiekunów

2024-01-25

Nowo powstały portal branżowy dla opiekunów, opiekunek oraz dla osób poszukujących opieki dla swoich bliskich, jak i mienia. Jeśli szukasz opieki, jeśli oferujesz opiekę zostaw swoją ofertę na opiekadla.pl

Program wyrównywania różnic między regionami III

2024-01-16

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Grudziądzu informuje o możliwości ubiegania się w 2024 r. o dofinansowanie ze środków PFRON do realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

"Rodzina w Centrum 3" - kontynuacja działań

2024-01-02

W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2023 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 3” (RPKP.09.03.02-04-0068/20) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w PCPR w Grudziądzu przez okres 4 tygodni, tj. do 31 stycznia 2024 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi