Aktualności 2024

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Grudziądzu informuje o możliwości ubiegania się w 2024 r. o dofinansowanie ze środków PFRON do realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

 

Maksymalne dofinansowanie do projektu w poszczególnych obszarach może wynieść:

1. obszar B – likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu; nie więcej niż  176.000,00 zł (35% w przypadku urzędów administracji samorządu powiatowego i gminnego);
- adresaci pomocy: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; 
- 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, do 74.500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
- adresaci pomocy: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3. obszar D – likwidacja barier transportowych; 
- 85 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 95% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej lecz nie więcej niż:

  1. 144.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 117.500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
  3. 351.500,00 zł dla autobusów; 

- adresaci pomocy: 

  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zgodnie z definicją w programie) prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
  3. gminy, które dowożą osoby niepełnosprawne do znajdujących się poza ich    terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

4. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
- do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17.500,00 zł na każde nowo utworzone miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej lub;
- do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej (remont, rozbudowa obiektu, prace adaptacyjne oraz zakup niezbędnego wyposażenia).

 

Treść Programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2024 r. uczestników Programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl 

 

Projekt z zakresu obszaru B, C, D, F wraz z wymaganymi w Programie załącznikami należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz w nieprzekraczalnym terminie do  15. 02. 2024 r. Jako wzór  do sporządzenia projektu można wykorzystać „Wniosek Projektodawcy” (do pobrania na stronie www.pcprgrudziadz.rbip.mojregion.info).

Wymagane załączniki do wniosku określone zostały w Rozdziale I „Zasady ogólne” Załącznika nr 1 do procedur (Zasady dotyczące wyboru dofinansowania ...) oraz w rozdziałach od II do V „Zasady szczegółowe” Załącznika nr 1 do procedur – w zależności od wnioskowanego obszaru dofinansowania – załącznik i procedury dostępne na stronie www.pfron.org.pl.

Dodatkowo prosimy o załączenie do składanych dokumentów pliku uzupełnionego „Wniosku Projektodawcy” w formie elektronicznej edytowalnej (Word, Excel) na nośniku CD lub mailowo na adres: sekretariat@pcprgrudziadz.pl 

 

 

  • data: 2024-01-16

Powrót